Інформація для Абітурієнта

КАК ПОСТУПИТЬ В 2017 ГОДУ В ВУЗ
НОВШЕСТВА ВНО
Внешнее независимое оценивание для абитуриентов в нашей стране было внедрено 8 лет назад. За эти годы система доказала свою жизнеспособность и объективность. Однако каждый год специалисты Украинского Центра оценивания качества образования устанавливают новые правила прохождения этого теста. ВНО в 2017 году претерпит ряд существенных изменений. Об этом сообщает сайт Днепровского регионального центра оценивания качества образования. подробнее

Новые правила вступительной компании 2016 года.

Барометр професій

СЛОВНИК ПРОФОРІЄНТАЦІЙНИХ ТЕРМІНІВ
Автобіографія – це опис свого життя (необхідна при влаштуванні на роботу, аби скласти уявлення про працівника). Складається в довільній формі.
Академія – вищий навчальний заклад IV рівня акредитації, що здійснює освітню, наукову діяльність у певній галузі науки, виробництва, освіти, культури і мистецтва, є провідним науково-методичним центром у сфері своєї діяльності.
Асистент-стажист – особа, яка має повну вищу освіту та навчається в асистентурі - стажуванні навчальних закладів мистецького профілю.
Аспірантура – система підготовки професорсько-викладацьких і наукових кадрів при вищих навчальних закладах або науково-дослідних інститутах.
Атестація – характеристика знань і ділових якостей випускника, службовця.
Бакалавр у більшості країн – перший учений ступінь, що здобувається студентом після освоєння програм базової вищої освіти; В Україні – освітньо-кваліфікаційний рівень, отримується по закінченню чотирирічного курсу навчання у ВНЗ.
Банк вакансій – перелік заявок роботодавців на підбір фахівців у службі зайнятості.
Безробітний – працездатний громадянин, що не має роботи і заробітку.
Біржа праці – установа, яка збирає і надає інформацію про наявність вакансій, сприяє підготовці кадрів, створенню робочих місць, забезпеченню ефективної занятості працездатного населення.
Вакансія – вільне місце, вільна посада у штаті установи.
Державна служба зайнятості – система державних установ, що роблять посередницькі послуги роботодавцям і працівниками з метою регулювання ринку праці.
Екстерн – особа, яка вступила до вищого навчального закладу, навчається за скороченим терміном, але у повному обсязі навчальної програми.
Екстернатна форма навчання – особлива форма навчання, що передбачає самостійне вивчення навчальних дисциплін, складання заліків, екзаменів передбачених навчальним планом, за скороченим терміном.
Зайнятість – стан і положення людини, що займається трудовою діяльністю, що має прибуток і не порушує існуючого законодавства. Зайнятими вважаються люди:
працюючі за наймом та мають оплачувану роботу; самостійно забезпечують себе роботою, у тому числі підприємці й особи, що займаються індивідуальною трудовою діяльністю; відбуваючи службу в Збройних силах, органах державної безпеки і внутрішніх справ; особи, що навчаються у навчальних закладах.
Інститут – вищий навчальний заклад ІІІ або IV рівня акредитації або структурний підрозділ університету, академії, який провадить освітню діяльність, пов'язану із здобуттям вищої освіти та кваліфікації у певній галузі науки, виробництва, освіти, культури і мистецтва, проводить наукову, науково-методичну та науково-виробничу діяльність і має відповідний рівень кадрового та матеріально-технічного забезпечення;
Інтерн – особа, яка має освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста медичного або фармацевтичного спрямування, навчається з метою отримання кваліфікації лікаря або провізора.
Кваліфікація по напряму або спеціальності вищої професійної освіти - рівень навченості, підготовленості до виконання певного виду професійної діяльності за отриманим напряму або спеціальності. Присвоюється у рамках напрямів та спеціальностей конкретні кваліфікації встановлюються Державним освітнім стандартом вищої професійної освіти в частині державних вимог до мінімуму змісту та рівня підготовки випускників. Кваліфікація надалі визначає мінімальну зарплату (якщо Ви збираєтеся працювати за фахом, та ще й у державній установі).
Коледж – вищий навчальний заклад ІІ рівня акредитації або структурний підрозділ ВНЗ ІІІ або IV рівня акредитації. Який провадить освітню діяльність за кількома спорідненими спеціальностями;
Консерваторія (музична академія) – вищий музичний навчальний заклад;
Курсант – особа, яка в визначеному порядку зарахована до військового вищого навчального закладу навчається з метою здобуття певних освітнього освітньо-кваліфікаційного рівнів.
Магістр у деяких країнах – перший науковий ступінь, що присуджується після спеціального іспиту та захисту дисертаційної чи магістерської роботи;
Учений ступінь, середній між бакалавром (в Україні – спеціалістом) та кандидатом (або доктором) наук; Присуджується після додаткового курсу навчання та спеціального іспиту.
Молодший спеціаліст – особа, яка займає найнижчий освітньо-кваліфікаційний рівень, випускник ПТУ.
Навчальні заклади III - IV рівня акредитації – це академії, університети, інститути.
Навчальні заклади І - II рівня акредитації – це коледжі, технікуми, училища.
О.К.Р. – освітньо-кваліфікаційний рівень. Присвоюється випускникам, що закінчили навчальний заклад і здобули певний рівень. В Україні встановлені такі освітні та освітньо-кваліфікаційні рівні:
неповна вища освіта – освітньо-кваліфікаційний рівень молодший спеціаліст;
базова вища освіта – освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавр;
вища освіта – освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліст;
повна (закінчена) вища освіта – освітньо-кваліфікаційний рівень магістр.
Посада – службовий стан, що пов’язаний з виконанням певних обов’язків у якій-небудь установі, на підприємстві і т.ін.
Професія – рід занять, трудової діяльності, що вимагає певних знань і навичок та є джерелом існування. Це професійне співтовариство. Професією об'єднані всі люди, зайняті даним видом праці. Люди однієї професії мають схожі інтереси, знання, навички, спосіб життя. Інший зміст слова "професія" - "система знань, умінь і навичок, притаманна певній людині". Кажуть: "Він опанував професію", "У нього є професія". Професією також називають різновид діяльності (те ж, що і робота). Нарешті, професією можна назвати необхідну для суспільства і обмежену (внаслідок поділу праці) область програми фізичних і духовних сил людини, що дає йому можливість існування і розвитку. За даними Американського словника професій, на 1985р було 55,5 тисяч професій, розділених на 114 груп в 32 областях діяльності.
Профорієнтація –система підготовки молоді до вільного і самостійного вибору професії, покликана враховувати, як індивідуальні особливості кожної особи, так і необхідність повноцінного розподілу трудових ресурсів в інтересах країни, окремої галузі, економічного регіону, міста .
Резюме – відомості про свою освіту, професійний досвід, наукові інтереси і т. ін., що повідомляє претендент на яку-небудь роботу або особа, яка бажає вступити до вищого навчального закладу.
Спеціаліст - освітньо-кваліфікаційний рівень фахівця, який на основі кваліфікації бакалавра здобув спеціальні уміння , знання та навички, має певний досвід їх застосування для вирішення складних професійних завдань, передбачених для відповідних посад у певній галузі господарства; особа, що досконало володіє певною спеціальністю, має глибокі знання в якій-небудь галузі науки, техніки, мистецтва тощо.
Спеціальність - (от лат. species – рід, вид) – вид занять у рамках однієї професії (наприклад спеціальність лікаря – хірург, терапевт тощо.); у навчальних закладах напрям навчання студентів для отримання тієї чи іншої фахової підготовки(професії). За значенням воно близьке до поняття "професія" і відповідає різновиду областей праці в межах професій. Наприклад, ти не зустрінеш "вчителя взагалі". Це буде або вчитель математики, чи географії і т.д. Те ж саме можна сказати і про інші професії: лікар - педіатр, хірург, стоматолог ..., юрист - адвокат, прокурор, нотаріус… слюсар - слюсар аварійно-відновлювальних робіт, слюсар-інструментальник, слюсар механік ... і т.д. Спеціальності-професії затверджені Міністерством Праці України.
При виборі ВУЗу або коледжу ти зіткнешся з термінами «напрям і спеціальність освіти». Списки затверджених міністерством освіти напрямків освіти та спеціальностей опубліковані в Класифікація спеціальностей за освітою, який містить розділи "Спеціальності вищої професійної освіти", "Напрями підготовки в Вищу освіту", "Спеціальності середньої професійної освіти".
Спеціальність освіти - сукупність знань, уявлень, умінь і навичок випускника, придбаних у процесі навчання за основним професійним освітніх програм вищої освіти і забезпечують можливість певного виду професійної діяльності в відповідної з привласнюється кваліфікацією.
На відміну від спеціальності вищої освіти, напрямок освіти забезпечує фахівця більш широку сферу професійної діяльності. Ви можете зустріти також терміни "група спеціальностей", а також "галузь знань" - прийняту диференціацію наук на природничі, гуманітарні, технічні, сільськогосподарські, освітні науки (використовується для класифікації об'єктів тільки у вищій освіті).
Спеціалізація - у навчальних закладах уточнення до спеціальності означає напрям навчання у межах однієї спеціальності. Наприклад: вчитель історії (спеціальність) та правознавства(спеціалізація). А також це конкретизована сукупність знань, умінь і навичок, орієнтованих на застосування в локалізованої області професійної діяльності людини в рамках зазначеної спеціальності.
Світ професій мінливий. Люди створюють нові професії, об'єднують, роз'єднують або усувають старі. Класифікатор (тобто, Мінпраці або Міносвіти) реагує на їх виникнення, але з запізненням. Так, спеціальності "маркетинг, менеджмент" в класифікаторі спеціальностей за освітою присутні, а от "логістики, банківської справи, веб-дизайну" немає. Установи освіти можуть створити Спеціалізація, орієнтуючись не тільки на класифікатор. "Індустріальна психологія", "Міжнародна журналістика", "Фінансовий аналіз і дослідження операцій" - це назви спеціалізацій, які вказуються в дипломі про вищу освіту і дозволяють роботодавцю судити про те, в якій конкретній області здобувач володіє самими великими знаннями. При цьому спеціальності, які вказуються в дипломі - просто "психологія", "журналістика", "економіка". Що стосується назв професій (не спеціальностей), часто ми стикаємося з застарілими формулюваннями ( "агент з продажу" замість дистриб'ютор) або навіть відсутністю термінів для вказівки що недавно з'явилася професії ( "редактор Інтернет - видання"). На щастя, жорстка тарифна сітка реально функціонує лише в державних установах, комерційні ж організації відносяться до нестикування між Вашим освітою, професією і посадою більш лояльно.
Студент (слухач) – особа, яка в визначеному порядку зарахована до вищого навчального закладу і навчається за денною (очною), вечірньою або заочною, дистанційною формами навчання з метою здобуття певного освітньо-кваліфікаційного рівня.
Технікум (училище) – вищий навчальний заклад І рівня акредитації або структурний підрозділ вищого навчального закладу ІІІ або IV р.а., який провадить освітню діяльність, за кількома спорідненими спеціальностями.
Університет – багатопрофільний вищий навчальний заклад IV рівня акредитації, який здійснює освітню діяльність, пов’язану із здобуттям вищої освіти широкого спектра природничих, гуманітарних, технічних, економічних та інших напрямів науки, техніки, культури і мистецтв. Бувають класичні та профільні (технічні, технологічні, економічні, педагогічні, медичні, аграрні, мистецькі, культурологічні тощо) університети. Источник
Попробовать свои силы в сдаче тестов или внешнем независимом оценивании (ВНО) абитуриенты смогут в Запорожском национальном университете. С 3 по 31 марта там пройдут бесплатные тренинги по ВНО. Регистрация уже началась, а оканчивается за три дня до начала каждого теста. Расписание тренингов и регистрация на них - на сайте ЗНУ. Телефоны для справок: 228-75-30, 228-76-01. Абитуриенты могут получить консультацию, зайдя на страницу ВКонтакте "Абітурієнт ЗНУ".
В Запорожском институте экономики и информационных технологий, где, как и в ЗНУ, работает пункт регистрации ВНО, там также проводят бесплатные тренинги. Они уже начались и проходят до марта, по индивидуальной записи. Телефоны: 239-90-03, 239-90-04.
Первый шаг регистрации на ВНО - это скачать с сайта Днепропетровского регионального центра оценивания качества образования www.dneprtest.dp.ua или Украинского центра оценивания качества образования www.testportal.gov.ua программу для регистрации.

Подробнее: "Индустр. Запорожье"-2013.-22 янв.-С.9.
ТОП-5 лучших вузов Украины


В КАКИХ ВУЗАХ УКРАИНЫ УЧАТ ЛУЧШЕ ВСЕГО

Мы публикуем самый масштабный в Украине рейтинг высших учебных заведений «Компас».
За рубежом, прежде чем выбрать определенный вуз, будущие студенты вместе с родителями «мониторят» рейтинги вузов, чтобы ответить на вопрос: «Какой же из них дает самое качественное образование?» У нас зачастую руководствуются только престижем вуза и специальности.
Традиционно самые модные факультеты — юридический и экономический. Поэтому сейчас в Украине «перепроизводство» этих специалистов. По данным Конфедерации работодателей, 42% безработных — юристы и экономисты. При этом остро не хватает инженеров, строителей, технологов, а молодежь поступать на эти специальности не торопится. Вот и возникает «разрыв» между потребностями рынка труда и системой образования: готовят тех, кого уже не надо, и не готовят тех, в ком нуждается реальный сектор экономики уже сейчас.
Вот эта ориентированность системы образования на процесс, а не на результат, кадровый кризис, а также отсутствие достоверной информации о качестве высшего образования в Украине — главные причины, которые подтолкнули СКМ совместно с Благотворительным фондом «Развитие Украины» к проведению рейтинга вузов «Компас». В него вошли 228 вузов 3—4-й степени аккредитации, осуществляющие подготовку по 5-ти направлениям специализации: бизнес/экономические и инженерные/технические специальности, а также правоведение, информационные технологии, архитектура/строительство.
Рейтинг проводился в 2 этапа. 
Первый — подготовительный, включающий исследование ситуации с рейтингованием вузов в Украине и определивший критерии для оценивания в рамках рейтинга (основной из них — уровень соответствия знаний и навыков выпускников вузов потребностям рынка труда). 
Второй этап — основной — состоял из опроса студентов 3—6 курсов, сбора информации о вузах, опроса экспертов, выпускников вузов 2004—2007 гг. (1500 чел.) и работодателей (более 1000).
«Такое масштабное исследование, которое опирается на мнение работодателей и выпускников и основано на научном подходе и мировой практике, проводилось в Украине впервые, — говорит Наталья Емченко, директор по связям с общественностью и коммуникациям компании СКМ. — Теперь работодатели увидят, в каких вузах лучше всего готовят необходимых им будущих профессионалов. А те, кому нужно получать образование, будут знать, в каких вузах дают самое качественное образование по необходимой им специальности».
ТОП-5 ЛУЧШИХ ВУЗОВ УКРАИНЫ, ИХ ПЛЮСЫ И МИНУСЫ
1-Е МЕСТО
Киевский национальный университетт им. Тараса Шевченко
«+» :
-высокая оценка работодателями качества образования и подготовки выпускников к работе в компании;
-высокий уровень подготовки специалистов бизнес-экономических, юридических специальностей, выпускников факультета информационных технологий.
«—» :
-более низкий уровень подготовки специалистов инженерно-технических специальностей;
-сравнительно невысокие оценки выпускниками того, как вуз способствует трудоустройству.

Национальная юридическая академия Украины им. Ярослава Мудрого (г. Харьков)

«+»:
-высокий уровень подготовки специалистов юридический специальностей;
-выпускники очень довольны: учебным процессом, имиджем вуза, тем, как он способствует дальнейшему трудоустройству; полученным во время учебы опытом работы.
«—» :
-по оценкам работодателей, по общему качеству образования и подготовленности выпускников к работе в компаниях вуз отстает от других (КНУ им. Т. Шевченко, НаУКМА, КПИ, КНЕУ им. В. Гетьмана).
2-Е МЕСТО
Национальный университет «Киево-Могилянская академия»

«+» :
-работодатели высоко оценивают качество образования и подготовку выпускников к работе в компании;
-высокий уровень подготовки специалистов бизнес/экономических специальностей;
-выпускники очень довольны: учебным процессом, имиджем вуза, полученным во время учебы опытом работы. 

«—»:
-работодатели более низко оценивают подготовку специалистов юридических специальностей и в области IT.
Национальный технический университет Украины «Киевский политехнический институт»

«+» :
-работодатели высоко оценивают качество образования и подготовку выпускников к работе в компании;
-высокий уровень подготовки специалистов инженерно-технических специальностей, факультета информационных технологий.
«—» :
-сравнительно невысоко выпускники оценивают учебный процесс и опыт трудоустройства.
3-Е МЕСТО
Киевский национальный экономический университет им. Вадима Гетьмана«+»:
-работодатели высоко оценивают качество образования и подготовку выпускников к работе в компании;
-высокий уровень подготовки специалистов бизнес/экономический специальностей.
«—»
-работодатели достаточно невысокого мнения о подготовке специалистов юридических специальностей и выпускников факультета информационных технологий.

Киевский национальный университет внутренних дел
«+» :
-высокий уровень подготовки специалистов юридических специальностей;
-выпускники очень довольны: учебным процессом, имиджем вуза, полученным во время учебы опытом работы.
«—» :
-невысокие оценки от работодателей получили общее качество образования и уровень подготовки выпускников для работы в компании.

Киевский национальный университет строительства и архитектуры
«+»:
-высокий уровень подготовки специалистов строительных/архитектурных специальностей;
достаточно сильная подготовка специалистов инженерно-технических специальностей;
выпускники довольны: имиджем вуза, тому, как он способствует трудоустройству.
«—» :
-практически ни одного позитивного отзыва работодателей по подготовке специалистов бизнес/экономических специальностей и в области IT-технологий.
4-Е МЕСТО
Киевский национальный торгово-экономический университет«+» :
-работодатели высоко оценивают качество образования и подготовку выпускников к работе в компании;
хорошая подготовка специалистов бизнес/экономический специальностей.
«—» :
-практически ни одного позитивного отзыва работодателей по подготовке специалистов юридических специальностей.
5-Е МЕСТО
Донецкий национальный технический университет«+» :
-считается работодателями одним из лучших в Украине по подготовке специалистов инженерно-технических специальностей;
-неплохой уровень подготовки специалистов по информационным технологиям и бизнес/экономических специальностей.
«—» :
-сравнительно невысоко выпускники оценивают: учебный процесс, полученный во время учебы опыт работы и то, как вуз способствует трудоустройству.

Как расположились остальн
ые вузы в рейтинге смотрите
на сайте 
"Довідник абітуриента Україны"
Довідник абітурієнта України

Журнал "Довідник абітурієнта України"
Інформаційний журнал "Помічник абітурієнта"